Онлайн услугите – нов етап в бъдещето”
Програмирането вчера, днес и утре
Проектиране на банкова система за отпусканена потребителски кредити
Сравнителен анализ и софтуерни продукти използвани в информационните системи за УЧР
Възбуждане на оптични и радиовълнив тела с различна форма от комуникационните системи
Примерна база данни тип SQL, нейната миграция към NoSQL база данни – MongoDB”
Въведение в мрежовата и комуникационната сигурност
Методология за тестване на уеб сървъри и уеб технологии
Планиранена покритието и капацитета на LTE мрежа
Методология при разработката на софтуер
Информационна система за печатница с Interbase база данни
Информационна система за абонаментна продажба на услуги и стоки с Interbase база данни
Разработване на уеб сайт за Димитър Личков””
Подходи за изграждане на защитени приложения за онлайн дистрибуция
„Web-базирана система за автоматизирано генериране на защитени сертификати в e-learning среда
Онлайн калкулатор за изчисляване на работна заплата
Бази данни за дипломни работи на ТК Джон Атанасов”- гр. Пловдив
Бази данни за телефонен указател на ТК Джон Атанасов” – гр. Пловдив
Бази данни за телефонен репартитор за клон ВЕЦ група Родопи” – гр. Пловдив
Съавтор на „Компютъризирана система за построяване „розата“ на ветровете, определяне скоростта и средната плътност на мощността на вятъра” и разработен програмен модул
Съавтор на „Компютърна система за откриване и регистриране на посоката на вятъра“ и разработен програмен модул